Skip Navigation LinksAna Sayfa > Duyurular

ELMASBURNU TABİAT PARKI BÜFE VE ÇEVRE DÜZENLEME YAPIM İŞİ İHALE İLANI

Temmuz 04, 2018

ELMASBURNU TABİATPARKI BÜFE VE ÇEVRE DÜZENLEME YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleyeilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/328669

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Büyükdere Caddesi No:265 34398 Maslak SARIYER/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2122625756 - 2122625179

c) Elektronik Posta Adresi

:

istanbul@ormansu.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapımişinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

ELMASBURNU TABİAT PARKI 1 ADET BÜFE YAPIM İŞİ VE ÇEVRE DÜZENLEME İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Elmasburnu Tabiat Parkı Beykoz - İSTANBUL

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 40 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğü Fatih Ormanı Kampüsü Büyükdere Cad. No:265 PK. 34398 Maslak – Sarıyer - İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

:

24.07.2018 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları veistenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veyaİmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imzabeyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindekigörevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerintamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerintümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarıgösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklifmektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçiciteminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir.Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulanbelgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olmasıhalinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbestmuhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen vedüzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartınkorunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 Tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede  yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları tebliğinde yer alan benzer iş Gruplarında  (B) Grubu Üst Yapı (bina) grubu işlerinden II. gurup bina işleri benzeri iş olarak değerlendirilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisi veya Peyzaj Mimarlığı


5.Ekonomikaçıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleyesadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhaledokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
200 TRY (Türk Lirası) karşılığı DKMP İstanbul Şube Müdürlüğü DönerSermaye İşletmesinden ve EKAP üzerinden adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almalarıveya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler,ihale tarih ve saatine kadar 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğüİstanbul Şube Müdürlüğü Fatih Ormanı Kampüsü Büyükdere Cad. No:265 PK. 34398Maslak – Sarıyer - İSTANBUL adresineelden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıylada gönderilebilir. 

9. İsteklilertekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu,üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeimzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İsteklilerteklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleritutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilentekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyumolarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

İhaledeUygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri,Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.