Skip Navigation LinksAna Sayfa > Duyurular

NEŞETSUYU TABİAT PARKI İDARE VE ZİYARETÇİ MERKEZİ TADİLATI, TABİAT EĞİTİM MERKEZİ YAPIMI VE ÇEVRE DÜZENLEME YAPIM İŞİ İHALE İLANI

Temmuz 10, 2018

NEŞETSUYU TABİAT PARKI İDARE VE ZİYARETÇİ MERKEZİTADİLATI, TABİAT EĞİTİM MERKEZİ YAPIMI VE ÇEVRE DÜZENLEME YAPIM İŞİ yapımişi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulüile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yeralmaktadır. 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/335604

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Büyükdere Caddesi No:265 34398 Maslak SARIYER/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası

:

2122625756 - 2122625179

c) Elektronik Posta Adresi

:

istanbul@ormansu.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

NEŞETSUYU TABİAT PARKINDA 1 ADET İDARE VE ZİYARETÇİ MERKEZİ TADİLATI, 1 ADET TABİAT EĞİTİM MERKEZİ YAPIMI VE ÇEVRE DÜZENLEME YAPIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Neşetsuyu Tabiat Parkı Bahçeköy Sarıyer / İSTANBUL

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 430 (dört yüz otuz) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Büyükdere Cad. No: 265 Maslak Sarıyer/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati

:

08.08.2018 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları veistenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veyaİmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imzabeyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindekigörevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerintamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerintümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarıgösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklifmektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İsteklinin konsorsiyum olması halinde şekli ve içeriği İdariŞartnamede belirtilen konsorsiyum beyannamesi. 
4.1.6İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir.Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.7 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulanbelgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olmasıhalinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicilmemurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbestmuhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen vedüzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartınkorunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 Tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlana Yapım İşlerinde Benzeri İş Grupları Tebliğinde Yer Alan Benzer İş gruplarından,

1- Bina Yapım İşleri için  (B) Üstyapı (Bina) İşleri III. Grup Bina İşleri,

2- Çevre Düzenleme ve Peyzaj İşleri için  (A) Alt Yapı İşleri XVIII Grup Saha İşleri,

Benzer İş Olarak Değerlendirilecektir.   

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

1- İnşaat Mühendisliği 2- Mimarlık 3- Peyzaj Mimarlığı


5.Ekonomikaçıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleyesadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhaledokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
200TRY (Türk Lirası) karşılığı Sarıyer Mal Müdürlüğüve EKAP üzerinden adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almalarıveya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler,ihale tarih ve saatine kadar 
Orman ve Su İşleri 1.Bölge Müdürlüğü İstanbul Şube Müdürlüğü adresine eldenteslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla dagönderilebilir. 

9. İsteklilertekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu,üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşmeimzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İsteklilerteklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleritutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilentekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
90(doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyumolarak ihaleye teklif verilebilir.
12.1. İşin uzmanlık gerektiren kısımları 
1-BİNA YAPIM İŞLERİ 2- ÇEVRE DÜZENLEME PEYZAJ İŞLERİ dir.
12.2. Bu işlere ait benzer işler

11.06.2011Tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlana Yapım İşlerinde Benzeri İş GruplarıTebliğinde Yer Alan Benzer İş gruplarından,

1-Bina Yapım İşleri için  (B) Üstyapı (Bina) İşleri III. Grup Binaİşleri,

2-Çevre Düzenleme ve Peyzaj İşleri için  (A) Alt Yapı İşleri XVIII GrupSaha İşleri,

Benzerİş Olarak Değerlendirilecektir.   

dir. 


13.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır DeğerKatsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri,Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.